"İyi Olmak Kolaydır, Zor Olan Adil Olmaktır"

Victor Hugo

Son Yayınlananlar

Çeşitli hukuksal konularda hazırladığımız yazılarımızdan...

İŞYERİ DIŞINDA UYUŞTURUCU KULLANMAK GEÇERLİ FESİH NEDENİDİR

Yargıtay 22HD, E.2018/14275, k.2018/22132 "Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davalı işveren nezdinde 22/09/2008 tarihinde işe başladığını, müvekkilinin ... sözleşmesinin 12/02/2016 tarihinde haksız feshedildiğini belirterek işe iadesini talepetmiştir.... Somut olayda, vinç operatörü olarak çalışan davacının ... sözleşmesi, 12.02.2016 tarihi itibariyle davacı işçinin hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şirketin itibarının zedelendiği ve şirketin zor duruma ...

İŞÇİNİN SAĞLIK SEBEBİYLE HAKLI FESHİ

YARGITAY22 HD, T.01/12/2015, E.2014/17480, K.2015/30265 "İşyeri hekimince verilen raporda davacının yaptığı işte çalışabileceği belirtilmiş ise de meslek hastalığı teşhisi Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından konulmuştur. Davacı davalıya ait işyerinde kumlama işinde çalışmış, işten ayrıldıktan sonra girdiği yeni işyerinde kauçuk bölümünde pres işçisi olarak çalışmıştır. Bu durumda, davacının işyerinde yaptığı iş ve ...

BORÇLUNUN ÖLÜMÜ ÜZERİNE 3 GÜN VE DEVAMINDA 3 AY MİRASÇILARA

YARGITAY 12. HD, E.2017/8341, K.2017/15756, T.18/12/2017 "İİK'nun 53. maddesine göre; terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı, mirası kabul veya reddetmişse, bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır. TMK'nun 606/1. maddesine göre ise, mirası ret süresi üç aydır. Buna göre, murisin ...

DELİL BİLDİRME ZAMANI

YARGITAY HGK, E.2017/2-1588, K.2018/2045, T.16/11/2016 "...Buna göre; delillerin dava ve cevap dilekçelerinde belirtilmesi, dilekçelerinde belirttikleri delillerin en geç ön inceleme duruşmasında mahkemee sunulması, başka bir yerden getirtilecek olması halinde delillerin toplanması için gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Yani dava ve cevap dilekçelerinin verilmesinden sonra tarafların iddia ve savunmalarını kanıtlayıcı delil bildirmeleri mümkün ...